QUARTZ UHS 90% 50ml
QUARTZ UHS 90% 50ml
QUARTZ UHS 90% 50ml
QUARTZ UHS 90% 50ml

QUARTZ UHS 90% 50ml

Lagervara
1 112,00 kr

Genom ständig forskning har TAC utvecklat QUARTZ UHS.

Quartz coating är en oorganisk produkt som skyddar lackytan.

Produkten innehåller 90% silica.

 

QUARZ UHS är lätt att använda och återställer glansen som om bilen skulle vara ny.

Produkten skapar en ultrahård yta på bilen. Det räcker med en applicering för att bilen ska bli skyddad mot miljöpåverkan, repor, oxiadtion, vattenfläckar, surt regn och fågelspillning.

Quartz UHS skapar en stark bindning till ytan vilket bidrar till stor motståndskraft för kemisk påverkan och en lång hållbarhet. QUARTZ UHS ger en hård yta men som ändå inte har lätt för att spricka.

Produkten är elastisk och anpassar sig till ytan som behandlas så som värmeexpansion eller när materialet krymper av kyla.

Man kan räkna med en hållbarhet upp till 4 år.

INSTRUKTIONER

Rengör bilen noga och säkerställ så att det inte finns kvar några olje- eller fettrester.

Ytan måste vara helt torr.

Skaka produkten noga innan användning.

Lägg några droppar på en mockaduk virad runt en applikatorkloss.

Arbeta ut produkten tunt och jämt i ett korsande mönster.

Arbeta dig fram panel för panel.

Avlägsna omedelbart överskott med en microfibertrasa.

Applicera Quartz MAX efter en timme för att förebygga vattenfläckar.

VIDTA FÖRSIKTIGHET

Använd inte produkten till vad den inte är tänkt till.

Håll flaskan stängt och förvara den kallt, dragfritt och torrt.

Förvara säkert från barn.

Använd lämpliga handskar och andningsskydd.

Produkten får inte komma i kontakt med hud och ögon.

Får ej förtäras.

Produkten får inte utsättas för värme och direkt solljus. Om detta sker härdar produkten.

Faroangivelser 

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.

H301 Giftigt vid förtäring.

H304 Kan vara dödligt vid fötäring om det kommer ner luftvägarna

H311 Giftigt vid hudkontakt.

H315 Irriterar huden.

H331Giftigt vid inandning.

H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

H370 Orsakar organskador.

H361Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.

Skyddsangivelser 

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P210 Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/hete ytor-Rökning förbjuden.

P260 Inandas inte ångor/sprej. Använd skyddshandskar/skyddskläder.

P301+P331+313 VID FÖRTÄRING: Främkalla INTE kräkning.Sök läkarhjälp.

P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.

Betyg Kommentarer (0)

Kunder som köpt denna produkt köpte också:

Product added to wishlist
Product added to compare.