SPAM 500ml Äppeldoft

SPAM 500ml Äppeldoft

11042
Lagervara
143,20 kr

SPAM är ett mycket effektivt universellt rengöringsmedel för smidig borttagning av alla typer av smuts på nästan alla ytor.

 

Ej lämplig för rengöring av mocka eller Alcantara.

Rengöring i kupén:

Spray SPAM direkt på en MicroPlus mikrofiberduk för att fukta den. Gnid in alla släta ytor som, instrumentpanel, dörrpaneler, läder, krom, etc. Torka med en ren trasa fuktad med rent vatten.

Textilier:

Spray SPAM direkt på starkt förorenade ytor gnid sedan i cirkulära rörelser med en MicroPlus trasa fuktad med rent vatten. Dammsug den upplösta smutsen.

Rengöring av motorn och motorrummet:

Spray SPAM direkt på ytan och vänta några sekunder. Pensla med Rim & Motor borste för att lossa föroreningar. Skölj med vatten. Upprepa om det behövs.

Detta medel är otroligt effektivt vid rengöring av "koksade" interna motordelar.

För bästa resultat bör delen ligga i blöt en stund, avlägsna sedan föroreningarna med en pensel etc.

Faroangivelser

H315 Irriterar huden

H318 Orsakar allvarliga ögonskador

Skyddsangivelser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn

P280 Använd skyddshandskar och ögonskydd

P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det

går lätt. Fortsätt att skölja

P310 Kontakta genast läkare

Betyg Kommentarer (0)

Kunder som köpt denna produkt köpte också:

Product added to wishlist
Product added to compare.