Ultracoat Premium Bond 9H 50 ml

Ultracoat Premium Bond 9H 50 ml

Lagervara
1 512,00 kr

Premium Bond 9H är den mest avancerade keramiska behandlingen i Ultracoat -serien. Den används för att skydda nästan vilken slät yta som helst, därför används den inte bara för arbete med bilar utan också för att skydda ytor på båtar och flygplan.

 

Efter applicering tränger produkten djupt in i ytstrukturen, fyller mikroporerna och stelnar i form av en keramisk beläggning. Premium Bond 9H binds med färgen med hjälp av kovalenta bindningar, vilket inte bara innebär att det skapas ett yttre skyddande skikt utan framför allt en permanent förbindelse med färgstrukturen.

En beläggning som är utformad på ett sådant sätt skyddar effektivt ytan mot UV -strålning och oxidation, vilket gör det möjligt att bibehålla den perfekta glansen av färgen och undvika missfärgning eller blekning. Beläggningen har en stark kemisk beständighet och gör det mycket lättare att ta bort svåra föroreningar som fågelspillning, insektsrester och vägsalt på vintern.

Viktigt för proffsanvändare, vi har utformat coatingen så att dess applicering är bekväm även under mycket krävande förhållanden, utan strikt kontrollerad temperatur eller luftfuktighet. Dessutom säkerställer tillräckligt hög halt aktiva ingredienser i produkten dess högsta effektivitet.

Användare av Premium Bond 9H -skyddade bilar garanteras utmärkt glans och färgdjup på lacken i flera år efter applicering. Produkten låter dig behålla naturlig skönhet och elegans långt efter att du lämnat rekondstudion. Det är därför viktigt att ta ge adekvat skydd direkt efter köp av en ny bil.

Den högsta nivån av hydrofoba egenskaper kommer att tillfredsställa användare som själva sköter regelbunden vård. Efter härdning skapar Premium Bond 9H ett nätverk av nanopartiklar som effektivt stöter bort smuts och vatten. Denna spektakulära effekt är inte bara visuell utan också praktisk - vardaglig vård av en bil skyddad med vår behandling är både ytterst snabb och en verklig barnlek.

Premium Bond 9H i kombination med korrekt underhåll gör att du kan njuta av det perfekta utseendet på din bil i flera år från dess tillämpning, underlätta avsevärt vardagsvården och behålla bilens höga värde.

Extrem hållbarhet - upp till 100.000 km hållbarhet!

Effektivt lackskydd

Vackert färgdjup

Hälso- och miljöfarliga ämnen

Cyclosilazanes, di-Me, Mehydrogen, polymers with di-Me, Mehydrogen silazanes, reaction Products with 3- (triethoxysilyl)-1-propanamine

Varningstexter

H302 Skadligt vid förtäring.

H315 Irriterar huden.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H413 Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.

Säkerhetsangivelser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P280 Använd skyddshandskar.

P301+P330+P331 VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.

P302+P335+P334 VID HUDKONTAKT: Borsta bort lösa partiklar från huden. Skölj under kallt vatten eller använd våta omslag.

P405 Förvaras inlåst.

P305+P351+P338+P310 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast läkare.

Betyg Kommentarer (0)

Kunder som köpt denna produkt köpte också:

Product added to wishlist
Product added to compare.