Ultracoat Umbrella 50 ml

Ultracoat Umbrella 50 ml

Lagervara
556,00 kr

Mycket hydrofob skyddande coating utformad för att skydda alla glasytor. Perfekt för att skydda fönsterglas och skapa en "osynlig torkare" -effekt. UMBRELLA är mycket enkelt och går snabbt att applicera. Tack vare sin formula ger den fantastisk hållbarhet. Det ger stor komfort när du kör i regn under ca. 25 000 km efter applicering.

 

UMBRELLA garanterar säkerhet under körning i tuffa förhållanden. Den ”osynliga torkareffekten” ger tydlig syn och behöver inte användas med torkare vid kraftigt regn.

Mycket enkel applicering

Lång hållbarhet

"Osynlig torkar" -effekt

Tips

Du bör aldrig applicera coatingen utomhus och i direkt solljus.

De perfekta appliceringsförhållandena är temperaturer i intervallet 18-22 ° C och en luftfuktighet på 50-70%.

Använd alltid en ny mikrofiberduk. Du bör ha tillräckligt med dessa för att ofta byta dem under applikationen.

Applicera i små ytor. Vi rekommenderar att panelerna delas upp i sektioner på 50 cm x 50 cm för att säkerställa en säker och enkel applicering.

Applicera i rätt belysning.

Applicera det andra lagret strax efter det första för att förbättra coatingens prestanda.

Lämna behandlingen i minst 24 timmar för att härda helt. Den första tvätten ska inte göras förrän 7 dagar efter applicering

Rengör ytan ordentligt

Polera ytan vid behov

Avfetta ytan ordentligt med Ultracoat Wipe It! eller IPA och vänta några minuter tills lösningsmedel har avdunstat.

Förbered coatingen, appliceringskuddarna och några mikrofiberdukar.

Fukta kanten på appliceringskudden med produkten.

Applicera på ytan med cross-patch-metoden på 50 cm x 50 cm sektioner.

Polera ytan med en mjuk mikrofiberduk omedelbart. Lägg till ytterligare lager upprepa processen.

Låt verka i 24 timmar.

Varningstexter

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Säkerhetsangivelser

P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

P405 Förvaras inlåst

Betyg Kommentarer (0)

Kunder som köpt denna produkt köpte också:

Product added to wishlist
Product added to compare.