PREPARATOR 500ml
PREPARATOR 500ml
PREPARATOR 500ml
PREPARATOR 500ml

PREPARATOR 500ml

Lagervara
135,20 kr

PREPARATOR är idealisk för rengöring och avfettning av polerad lack och säkerställer optimal förberedelse av ytan för applicering av alla SCHOLL Concepts lackskydd (till exempel C-ROCK, W6 Black Coatwax, VINTAGE, …).

 

Faroangivelser

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor.

Rökning förbjuden.

P264 Tvätta händer grundligt efter användning.

P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.

P273 Undvik utsläpp till miljön.

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd/hörselskydd.

P304+P312 VID INANDNING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.

P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella

kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

P403+P235 Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.

P501 Bortskaffa avfallet enligt tillämplig lagstiftning.

Betyg Kommentarer (0)

Kunder som köpt denna produkt köpte också:

Product added to wishlist
Product added to compare.