Ultracoat Carbon 30ml

Ultracoat Carbon 30ml

Lagervara
396,00 kr

Ultracoat Carbon är en ny generation keramisk coating för alla lackade ytor. Genom att använda en kombination av SiO2 och kolväten når vi en oöverträffad nivå av hydrofobicitet och flexibilitet hos behandlingen, vilket effektivt skyddar ditt fordon i 12 månader efter applicering.

 

Appliceringen av produkten är enkel och kräver inga strikt kontrollerade förhållanden. Du kan till och med applicera den utomhus. Både applicering och avtorkning av beläggningen är enkel. Den erfarne rekondaren kommer att applicera produkten på flera paneler och sedan torka av det hela med en mikrofiberduk.

Lack skyddad med Ultracoat Carbon får en spektakulär glans och glaslik yta, och färgen blir mörkare och vackert djup. Ytan blir hal, vilket är mycket användbart vid torkning av bilen och minskar uppkomsten av mikrorepor. För att uppnå ännu bättre visuella effekter och maximal halhet kan du applicera ett andra skikt efter 1 timme från det första lagret.

Den behandlade bilen får ett skyddande lager med starka UV-filter och kemikaliebeständighet på en pH-skala 2-12. Det minskar oxidationen av färgen avsevärt och bevarar skönheten i dess nyans. Att underhålla bilen skyddad med Ultracoat Carbon blir mycket enkelt, och dess utseende är varje fordonsentusiasts stolthet.

Idealisk temperatur: 18-22 grader C.

Luftfuktighet: 40-60 %

Välventilerat rum

Förberedelse:

Tvätta bilen noggrant och utför dekontaminering.

Polera lackytan för att uppnå en perfekt finish.

Avfetta ytan med Ultracoat Finest Wipe.

Applicering:

Lägg ett par droppar av produkten på applikatorn.

Bred ut produkten över ett område på ca. 50 x 50 cm med hjälp av "cross-hatch-metoden".

Vänta 30-60 sekunder för den första avdunstning av lösningsmedlen och avlägsna försiktigt resterna av produkten med en mjuk mikrofiberduk.

Upprepa processen över hela bilen.

Efter applicering:

Låt bilen stå 24 timmar tills beläggningen härdat.

Under de första 7 dagarna efter applicering, tvätta inte bilen med några kemikalier.

Hälso- och miljöfarliga ämnen

Hydrocarbons, C4, 1,3-butadiene-free, polymd., triisobutylene fraction, hydrogenated Hydrocarbons, C10-C12, isoalkanes, < 2% aromatics

Hydrocarbons, C11-C14, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics

Siloxanes und Silicones, {3-[(2-Amino-ethyl)amino]propyl}methyl-, Dimethyl-

Varningstexter

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

H315 Irriterar huden.

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Säkerhetsangivelser 

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P280 Använd ögonskydd

P301+P310 Vid FÖRTÄRING: Kontakta genast läkare.

P331 Framkalla INTE Kräkning.

P391Samla upp spill.

P405 Förvaras inlåst.

P501 Innehållet/behållaren lämnas till enligt gällande förordningar.

Betyg Kommentarer (0)

Kunder som köpt denna produkt köpte också:

Product added to wishlist
Product added to compare.